زمانبندی جلسات دفاع پروپوزال

جدول زمانبندی جلسات دفاع پروپوزال دانشکده

 

گروه مدیریت:

 ردیف

ماه

تاریخ

روز

ساعت

1

اردیبهشت

10 و 24

چهارشنبه

12:30

2

خرداد

7 و 21

چهارشنبه

12:30

3

تیر

11 و 25

چهارشنبه

12:30

4

مرداد

15 و 29

چهارشنبه

12:30

5

شهریور

12 و 26

چهارشنبه

12:30

 

 

 

گروه فیزیولوژی:

ردیف

ماه

تاریخ

روز

ساعت

1

اردیبهشت

17 و 31

چهارشنبه

12:30

2

خرداد

8 و 28

پنج شنبه و چهارشنبه

12:30

3

تیر

12 و 26

پنج شنبه

12:30

4

مرداد

9 و 23

پنج شنبه

12:30

5

شهریور

5 و 19

چهارشنبه

12:30

 

 

آخرین ویرایش۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۳