موضوعات پایان نامه

در این قسمت لیست موضوعات پایان نامه های دفاع شده و در دست انجام دانشجویان دانشکده تربیت بدنی ( جهت جلوگیری از انتخاب موضوعات تکراری) موجود می باشد.

 

موضوع پایان نامه های  دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش

موضوع پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی

موضوع پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی

آخرین ویرایش۱۷ تیر ۱۳۹۸