مدیران گروه

مدیران گروه

دکتر سعید صداقتی مدیر گروه مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا

دکتر زهره افشارمند مدیر گروه مقاطع کاردانی پیوسته و ناپیوسته و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و تربیت بدنی عمومی

آخرین ویرایش۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷