اداره پژوهش دانشکده

روند اجرایی امور کار آموزی دانشجویان

 

1- ثبت نام و انتخاب واحد درس کارآموزی

 

2-دریافت وتکمیل برگه موافقت نامه کارآموزی دانشجویان از اداره پژوهش دانشکده

 

3- درخواست صدور معرفی نامه توسط اداره پژوهشی دانشکده

 

4- تایید و امضا معاونت پژوهشی

 

5-ارسال به دبیرخانه جهت شماره ومهر معرفی نامه

 

6-تحویل معرفی نامه به پژوهش دانشکده

 

7-اجرای دوره کارآموزی توسط دانشجو

 

8- اعلام پایان دوره کارآموزی دانشجو در مدت زمان تعیین شده طی نامه رسمی ازمحل کارآموزی

 

9- تحویل نامه پایان کارآموزی دانشجو به دفتر پژوهشی دانشکده جهت تایید نهایی

 

10-دفترچه تکمیل شده کارآموزی وگزارشات پایان دوره کارآموزی به انضمام نامه اتمام کارآموزی تایید شده جهت ارائه به استاد مربوطه به منظور بررسی واخذ نمره نهایی

 

نمودار گردش کار امور پایان نامه

 

 

آخرین ویرایش۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷