معرفی گروه های آموزشی

معرفی گروه های آموزشی

گروه فیزیولوژی ورزشی

فیزیولوژی ورزش ـ فعالیت ورزشی محض ( کارشناسی ارشد )

فیزیولوژی ورزشی بیوشیمی و متابولیسم ورزشی (دکترا)

گروه مدیریت ورزشی

مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی ( کارشناسی ارشد)

تربیت بدنی (کاردانی پیوسته )

علوم ورزشی ( کارشناسی پیوسته )

تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی ( کارشناسی ناپیوسته)

آخرین ویرایش۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷